اعضای هیئت مدیره

یحیی احدی

یحیی احدی

رضا غلامحسینی

رضا غلامحسینی

غلامرضا سیدی نیک

غلامرضا سیدی نیک

امیر سلیمانیان

امیر سلیمانیان

مدینه همتی

مدینه همتی

 1. اعضای هیئت مدیره

  1. یحیی احدی

  2. رضا غلامحسینی

  3. غلامرضا سیدی نیک

  4. امیر سلیمانیان

  5. مدینه همتی

مشاهده همه ویدئو ها

ویدئوی پروژه های انجام شده

500+

مشتریان

20,650+

پروژه ها

2.5k+

خدمات

50+

همکاران