مدیریت - هیئت مدیره

محسن فوزی

محسن فوزی

سید کمال الدین ارجائی

سید کمال الدین ارجائی

نادر نادری

نادر نادری

احمد خسروی

احمد خسروی

مجتبی راسخی مقدم

مجتبی راسخی مقدم

افشین شادرو

افشین شادرو

 1. مدیریت - هیئت مدیره

  1. محسن فوزی

  2. سید کمال الدین ارجائی

  3. نادر نادری

  4. احمد خسروی

  5. مجتبی راسخی مقدم

  6. افشین شادرو

مشاهده همه ویدئو ها

ویدئوی پروژه های انجام شده

500+

مشتریان

20,650+

پروژه ها

2.5k+

خدمات

50+

همکاران